Pensioenakkoord indexatie

Samenvatting Rapport Indexatie-IQ

In het Pensioenakkoord is een aanzet gegeven voor een nieuw reëel pensioencontract. De gedetailleerde uitwerking moet nog plaats vinden.
In dit rapport presenteert Actuarieel Adviesbureau Confident een uitwerking die leidt tot een transparant en stabiel pensioensysteem.

Lees meer

Wat kunnen we met het Indexactie-IQ?

Het Indexatie-IQ kan dus gebruikt worden om de kwaliteit van de opgebouwde pensioenrechten en de kwaliteit van de indexatieambitie vast te stellen. Bovendien kunnen deze kwaliteiten voor verschillende regelingen vergeleken worden. Hiermee biedt het Indexatie-IQ, behalve een absolute maatstaf, ook een relatieve maatstaf voor ondersteuning bij de vraag of een waardeoverdracht zinvol is of niet.

Lees meer

Pensioenakkoord indexatie

Waarom is het Indexatie-IQ nodig?

Het Indexatie-IQ stelt pensioenfondsen in staat om pensioenregelingen op transparante wijze uit te voeren.

Met het Indexatie-IQ kunnen de financiële positie en het risico van pensioenregelingen eenvoudig worden weergegeven. Door het Indexatie-IQ wordt het voor deelnemers inzichtelijk welke pensioenuitkeringen ze kunnen verwachten, welk deel uit vermogen is opgebouwd en welk deel nog verdiend moet worden met toekomstige beleggingsrendementen.

Lees meer

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen

Wat is het Indexatie-IQ

Het Indexatie-IQ is een maatstaf om aan te geven in welke mate men de indexatieambitie op lange termijn verwacht waar te kunnen maken. Deze indexatieverwachting is dus van toepassing op alle toekomstige indexaties. Door de indexaties te koppelen aan de op lange termijn verwachte inflatie ontstaat een stabiel systeem, met beperkte schommelingen in het uitkeringsniveau.

Lees meer