Routekaart van ons pensioenstelsel

De hoofdlijnennotitie die de Tweede Kamer onlangs ontving, vormt een routekaart voor de toekomst van ons stelsel voor aanvullende pensioenen.

Verantwoording

De laatste jaren verschuiven de risico’s van de pensioenen van de werkgevers
naar de werknemers. De laatste dragen nu risico’s waar ze voorheen niet over hoefden na te denken. “Dit vraagt om grotere transparantie van de pensioenfondsen”, zegt Bets. “Zij moeten meer verantwoording afleggen
over hun beleid en de deelnemers inzicht bieden in de gevolgen van
(economische) ontwikkelingen voor hun pensioenen. Niet alleen achteraf,
maar ook vooraf. Die transparantie zorgt niet voor een hoger pensioen,
maar wel voor acceptatie van het behaalde resultaat en voor het benodigde
inzicht bij de werknemers.”

Henk Bets Over het toekomstbestendig pensioenstelsel

Acceptabel

Ook op fiscaal vlak moet een belangrijke
ommezwaai worden gemaakt, meent Bets.
“Als een pensioenregeling nu tegenvallers kent,
dan ondervinden de deelnemers het volledige
nadeel. Daartegenover staat dat ze niet altijd van
de meevallers kunnen profiteren, omdat
de Belastingdienst een pensioen als bovenmatig
kan zien. Dat kan opgelost worden door de
Belastingdienst alleen op het moment te laten
toetsen waarop de pensioenpremie wordt betaald,
niet ook nog tussentijds en bij de ingang van het
pensioen. Om het nieuwe systeem acceptabel te
maken, moet dit aangepast worden.”

Buffers

In de hoofdlijnen wordt de voorkeur uitgesproken
voor het systeem met persoonlijk
pensioenvermogen. Bets licht toe: “Dit systeem heeft in de basis veel weg van het beschikbare premiesysteem, waarin deelnemers een gespaard kapitaal hebben. Bij een dergelijk systeem passen echter geen buffers. Buffers vangen tegenvallers op, maken het verdelen van resultaten over generaties mogelijk en zijn nodig voor de indexatie. Het risico bestaat dat met het verdwijnen van de buffers ook de indexatie grotendeels verdwijnt, terwijl de indexatie zo’n 40% uitmaakt van de huidige beoogde pensioentoezegging.”